Actueel

POLOS is een zakelijk dienstverlener in de zorgsector.

Wij ondersteunen zorgverleners bij het ondernemerschap om een gezonde bestendige zorgonderneming te kunnen opzetten, uitbouwen en continueren.

Onze kracht is dat we niet alleen visie kunnen ontwikkelen maar ook voor implementatie kunnen zorgen. De mensen bij POLOS hebben allemaal hands-on ervaring.

We hanteren hierbij een lange termijn aanpak. Weliswaar op korte termijn concreet resultaat maar wel resultaat dat niet vluchtig is.

Meer informatie….

Actueel aanbod

Hier vindt u een overzicht van ons actuele aanbod

Lex Maas heeft tijdens het congres “Zorg op de Juiste Plek, Hoofdlijnenakkoorden” op 16 november 2018 een workshop verzorgd. Tijdens de workshop is met de deelnemers gediscussieerd over “het repareren van een niet goed functionerend multidisciplinair team“.

POLOS kan sturing en ondersteuning geven aan de zorggroep, voor een bestendige toekomst als zorgketen.

Wij zorgen voor een efficiënte, meetbare, verantwoordbare en proactieve vorm van zorgverlening. Met een beter rendement en een goede verankering in de omgeving.

Dit biedt u een heldere kijk op uw zorggroep en ketenpartners.

POLOS maakt zorg zonder zorgen mogelijk voor zorgverleners en stimuleert ondernemerschap.

Wij bieden ondersteuning
– Bij het (hernieuwd) vormgeven van een zorggroep die klaar is voor functionele bekostiging
– Als professioneel manager van de zorggroep (ad interim of langdurig beheer)
– Als adviseur ter ondersteuning van de bestaande zorggroep.
– Door de administratie en evt. andere back-office activiteiten van de zorggroep uit te voeren.
– Bij contractering met zorgverzekeraar
– Om vastgelopen interne samenwerking of motivatie van een zorggroep weer “vlot te trekken”

Geïnteresseerd? Bent u nieuwsgierig geworden naar hoe wij u kunnen helpen, neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met Lex Maas:
Mobiel: 06-46177617
Email: l.maas@polos.nl

POLOS heeft een ruime ervaring op het gebied van (her-)inrichten, uitvoeren en adviseren van de administratieve- en vooral de declaratieprocessen bij (apotheekhoudende) huisartsen.

We hebben ervaring met meerdere HIS’en (Promedico, Medicom, MIRA, Het His, Microhis).

Indien (apotheekhoudende) huisartsen gebruik willen maken van onze dienstverlening om snel in eigen beheer te declareren, stellen wij de volgende werkwijze voor:

– POLOS stuurt een vragenlijst per mail op naar de geïnteresseerde (apotheekhoudende) huisarts.
– Hiermee kan worden vastgesteld welke behoefte de huisarts heeft.
– Vervolgens bieden wij ondersteuning bij het inrichten van de eigen declaratieprocessen (richtprijs € 975,-) of indien gewenst nemen wij deze zorg volledig over (maatwerk). In tegenstelling tot LDD of Famed doen wij geen factoring, maar zorgen wij ervoor dat al uw verrichtingen en verstrekking daadwerkelijk gedeclareerd en geherdeclareerd worden.
– De doorlooptijd van het implementatietraject is in principe drie tot vier weken. Dit is inclusief aanvragen van VECOZO-certificaten indien men deze nog niet heeft. De doorlooptijd hiervan is normaal zo’n twee tot drie weken. Indien men wel VECOZO-certificaten heeft die geschikt zijn om te declareren, kan de doorlooptijd verkort worden naar één tot twee weken. Aansluitend kan men zelf declareren en heeft men in het algemeen 80% van de declaratie binnen 4 weken op de bankrekening staan.
– Op basis van de bovengenoemde vragenlijst wordt een overeenkomst opgesteld die voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden met POLOS wordt getekend.
– Betaling van onze werkzaamheden vindt plaats zodra de preferente zorgverzekeraar minimaal 50% van de eerste declaratie heeft betaald.

Indien gewenst kunnen we een voorlichtingsavond organiseren voor (apotheekhoudende) huisartsen die hun declaratieproces weer in eigen hand wil houden.

Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met Lex Maas:
Mobiel: 06-46177617
Email: l.maas@polos.nl

De farmaceutische zorg in zorginstellingen is complex; onder andere omdat de wijze waarop de zorg georganiseerd wordt wisselende vormen aanneemt én omdat er veel ketenpartners bij betrokken zijn.

Sinds enige jaren staat het “Thematisch Toezicht Medicatieveiligheid” hoog op de agenda van de Inspectie. Dat is niet zo gek, gelet op het aantal vermijdbare ziekenhuisopnames die jaarlijks voorkomen hadden kunnen worden. Uit onderzoek blijkt dat vooral ouderen (>75j), ouderen met veel medicatie en ouderen die in instellingen verblijven kwetsbaar zijn en hoge risico’s lopen.

Hoog tijd dat zorginstellingen de farmaceutische zorg opnieuw tegen het licht houden en waar nodig professionaliseren en moderniseren. Vaak zijn de protocollen er deels wel maar worden die niet nageleefd. Ook scholingsmaterialen zijn vaak onvoldoende of sterk verouderd.

De hoge kosten of de noodzaak tot een offerteronde zijn soms pas de aanleiding om een externe adviseur binnen te halen. En dan blijkt vaak dat wat aan extra werk nodig is om weer aan de eisen te voldoen, terugverdiend kan worden door betere contracten te sluiten.

POLOS heeft de volgende projecten voor instellingen uitgevoerd:

Vaststellen stand van zaken
– Auditen op IGZ normen in verpleeghuis, centra voor wonen en zorg en thuiszorg
– Uitvoer quickscan naar de kwaliteit van de farmazorg
– Opstellen objectieve leveranciersbeoordeling en uitvoer daarvan

Organisatie advies
– Werken volgens de zgn. veilige principes in de medicatieketen
– Verlagen risico’s op het gebied van medicatieveiligheid conform richtlijn IGZ
– Adviseur van een stuurgroep met zorginstelling en leverancier
– Opzetten intern auditprogramma farmazorg
– Aanstellen aandachtsvelder farmazorg met functieprofiel; implementatietraining
– Opzetten van een Geneesmiddelbeleidscommissie
– Operationeel hebben van intern FTO inclusief accreditatie
– Samenwerkingsovereenkomsten opzetten met apothekers en huisartsen voor CWZ

De praktijk
– EVS selectie (Elektronisch voorschrijven) en implementatie
– Implementatie van het gebruik van de Beoordeling Eigen beheer Medicatie (BEM)
– Opstellen van één protocol voor de hele instelling (zorg met en zonder behandeling)
– Opzetten medicatiebeoordelingscyclus en implementatie van het project
– Sleutel- en bewaarprotocollen voor medicijnkar, kast en werkvoorraad
– Definiëren van de Werkvoorraad, protocol voor gebruik en audit.
– Maken van werkinstructie
– Aanscherpen opiumwetregistratie

Financieel advies
– Opstellen leverafspraken met de apotheek
– Inzichtelijk maken van de uitgaven aan de apotheek en de farmazorg als totaal
– Sanering van de kosten van farmazorg
– Tussentijdse besparing bij lopend contract gerealiseerd
– Realisatie dashboard management– en stuurinformatie farmazorg

Aanbesteding/offerteronde
– Opstellen programma van eisen voor een apotheek-leverancier
– Organiseren van een offerteronde voor de farmaceutische zorg
– Opzetten van het formularium en gebruik in EVS

Op dit moment komt er heel wat op u af als apotheker: dalende prijzen, het preferentiebeleid en de afnemende kortingen. Toch zitten apotheken gelukkig in een groeimarkt waar de komende jaren veel werk verzet kan worden en waar zeker kansen klaar liggen. Dat vraagt dan wel om structuren en informatie waarmee duidelijk gemaakt kan worden wat de bijdrage (waarde) van de apotheker is en waarmee de apotheker zijn eigen handelen kan meten en sturen.

Een gezonde, winstgevende, bedrijfsvoering gericht op continuïteit moet dan mogelijk worden. Dat vraagt (vaak) een wat ander aanpak dan tot dusverre gebruikelijk. Financiële aspecten, verantwoording naar de “buitenwereld” gaan zwaar meetellen. Mogelijk staat uw financiële situatie onder druk. Dat vraagt –dus- de nodige aanpassingen.

Kunt u daar wel wat hulp bij gebruiken? Of dreigt u in zwaar weer terecht te komen? We kunnen met u sparren op strategisch niveau, over uw korte termijn problemen, oplossingsrichtingen en wij hebben ook hands-on ervaring in implementatie van herstructurering- en herfinancieringtrajecten. Wilt u van de administratieve rompslomp af maar wel adequate informatie hebben?

Wij kunnen u van dienst zijn:
– zodat u niet achter de feiten aanloopt maar proactief in gesprek gaat met uw bank, groothandel of financier;
– zodat u, met een goed onderbouwd verhaal, op tijd de noodzakelijke interne reorganisatie uitvoert, of resultaatgericht gaat managen;
– zodat u een gedegen afweging kunt maken of samenwerking met uw buurman of -vrouw opportuun is en wat dat gaat opleveren.

POLOS heeft ruime ervaring in het geven van organisatorische en financiële adviezen en het op orde brengen van de administratieve organisaties in de farmacie.
We kunnen met u sparren op strategisch niveau maar hebben ook hands-on ervaring.

Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met Brigitte Drees:
Mobiel: 06-21613066
Email: b.drees@polos.nl